วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ที่โรงพยาบาลสมเด็จ พระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร  ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธีเปิดตัวระบบจัด และจ่ายยาอัตโนมัติ สำหรับผู้ป่วยใน ฝ่ายยาและเวชภัณฑ์   ปัจจุบันโรงพยาบาลมีผู้ป่วยมารับบริการเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก พร้อมอาการการเจ็บป่วยหลากหลายมากขึ้น ทำให้การจัด จ่ายยาเพิ่มขึ้นมาก โดยมีการจัดยาให้ผู้ป่วยทุกวัน อย่างน้อยวันละ เวลา ซึ่งจะต้องใช้เวลาและบุคลากรจำนวนมาก ทำให้เกิดความเสี่ยง อาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ป่วย ทางผู้บริหารจึงเห็นสมควรให้ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย โดยการติดตั้งและพัฒนาระบบปฏิบัติการการบริหารจัดการยาอัตโนมัติ  เพื่อลดปัญหาความคลาดเคลื่อนทางยา อาทิเช่น การจ่ายยาผิด ทั้งชนิด ขนาด หรือปริมาณของยาแก่ผู้ป่วย หากมีการจ่ายยาผิด จะเป็นการนำมาซึ่งการฟ้องร้องและมีปัญหาต่างๆตามมามากมาย อีกทั้งยังเป็นการเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากร สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความถูกต้อง มุ่งสู่มาตรฐานระบบประกันคุณภาพ ยกระดับโรงพยาบาลให้เข้าสู่มาตรฐานสากลต่อไป 

-ขวัญฤทัย พุ่มพันธชาติ-