ที่สนามกีฬาและสวนสาธารณะบ้านเนินผาสุก หมู่ 7 .หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายพรชัย ถมกระจ่าง นายอำเภอศรีราชา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน      ( อปพร) รุ่น 1 ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามได้จัดขึ้นโดยมี  นายสมหมาย จันทร์ฉาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามได้กล่าวถึงการจัดฝึกอบรมครั้งนี้ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามเป็นหน่วยงานองค์กรปกครองท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่ดูแลในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชน ฉะนั้นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆที่เกิดขึ้น ทั้งด้านกำลังเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ  ลำพังเจ้าหน้าที่ของภาครัฐเพียงอย่างเดียวคงไม่สามารถที่จะดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลและป้องกันอุบัติภัยและพิบัติภัยต่างๆ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามจึงได้จัดการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขึ้น (อปพร). เพื่อให้อาสาสมัครเหล่านี้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลบำบัดทุกข์บำรุงสุข และมีส่วนร่วมในการดูแลชุมชนของตนเอง โดยได้จัดการจัดอบรมในระหว่างวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2558สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้จะให้ความรู้เบื้องต้นแก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน( อปพร.) อาทิ ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงและกู้ภัย การป้องกันและระงับอัคคีภัย เทคนิคการดับเพลิงและกู้ภัย การปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย การจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามมุ่งหวังว่าอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)ที่ผ่านการอบรมจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการดูแลครอบครัวและชุมชนให้มีความสุขและปลอดภัยต่อไป