วันพุธที่ มีนาคม 2559 เวลา 19.00 น. โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในงานฉลองโรงเรียนรางวัลพระราชทาน และ งานแหลมฉบังสัมพันธ์ ครั้งที่ 7  พร้อมด้วย นายวรญาณ บุญณราช นายอำเภอศรีราชา นาง จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง นาย บุญเลิศ น้อมศิลป์ อดีตนายกเทศมนตรีตำบลแหลมฉบัง นายพันธุ์ศักดิ์ เกตุวัตถา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลนครแหลมฉบัง ร่วมแสดงความยินดีในงานฉลองครั้งนี้ 
ซึ่งเทศบาลนครแหลมฉบัง  มีนโยบายส่งเสริมด้านการศึกษาและพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็กและเยาวชน โดยการจัดตั้งสถานศึกษาที่มีมาตรฐาน มีระบบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพภายใต้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในด้านต่างๆ รวมทั้งจัดบรรยากาศบริเวณสถานศึกษาและภายในห้องเรียนให้น่าอยู่  ทั้งนี้โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง เป็นโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ซึ่งได้รับรางวัลพระราชทาน 3 ครั้งในระยะเวลา 10 ปี ได้แก่ พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2557 โดยมี ผอ.พรชัย  เชื้อชูชาติ เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาคนปัจจุบัน โดยในงาน  มีกิจกรรมการแสดงจากศิษย์เก่า และนักเรียนของโรงเรียน  การมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน และ การจับรางวัลสลากการกุศล ซึ่งรายได้ในการจัดงานครั้งนี้ จะนำไปจัดตั้งกองทุนโรงเรียนรางวัลพระราชทาน เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาต่อไ