ที่หอประชุมโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ร่วมกับโรงพยาบาลแหลมฉบัง และหน่วยกู้ภัยเพียวเยี้ยงไท้ศรีราชา จัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคมจำนวน150คน ซึ่งเป็นนโยบายของนายอาคม  พนธุ์เฉลิมชัย นายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์พร้อมคณะผู้บริหาร ซึ่งวัตถุประสงค์ ในการจัดการ อบรมให้ความรู้ กับเด็กนักเรียน ในครั้งนี้ เนื่องจาก ในปัจจุบันนี้ ประชาชน ส่วนใหญ่ ต่างใช้รถ ใช้ถนน ในการสัญจรไปมา โดย เฉพาะ รถ เป็นปัจจัย อีกปัจจัย หนึ่ง ที่ทาง ประชาชนส่วนใหญ่ มักนิยมซื้อ มาเป็น ยานพาหะนะ ในการเดินทาง ไปทำงาน ในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ จึงส่งผลทำให้ปริมาณรถ เพิ่มสูงขึ้น อย่างต่อเนื่อง และ ทำให้เกิดอุบัติเหตุ รถชนกันบ่อยครั้ง จนนำมาซึ่งความสูญเสีย ในชีวิต และ ทรัพย์สินของประชาชน ในแต่ล่ะปี เป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกัน การเกิดอุบัติเหตุ และ ลดการสูญเสีย ทางเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์จึงได้จัดอบรมการปฐมพยาบาลหลังประสบอุบัติเหตุ ให้ความรู้ ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม ในการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆที่อาจขึ้นทั้งในโรงเรียน นอกโรงเรียน หรือประสบเจออุบัติขณะเดินทาง โดยได้ร่วมกับโรงพยาบาลแหลมฉบัง และหน่วยกู้ภัยเพียวเยี้ยงไท้ศรีราชาจัดวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ มาอบรมให้ความรู้ กับ เด็กนักเรียนในการป้องกันอุบัติเหตุ และ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การประเมิน ผู้ได้รับบาดเจ็บ การช่วยชีวิต ผู้ที่ประสบอุบัติเหตุ ในเบื้องต้น การป้องกันตนเอง ซึ่งนักเรียนจะได้ใช้ความรู้ที่ได้รับจากวิทยากรให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการประสบเหตุได้เบื้องต้น และสามารถนำไปปรับใช้หากประสบเหตุจริง และช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้อย่างทันท่วงที