วันที่ 20 ธ.ค. 59  ที่ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารสำนักงานโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา  จ.ชลบุรี นายวรานนท์ ยิ้มมงคล ปลัดจังหวัดชลบุรี  เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักเรียนของโรงเรียนในเขตอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี    โดยมี ดร.อดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย กรรมการและผู้จัดการโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 คณะกรรมการกองทุนการศึกษาฯ ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วม      

       ดร.อดิศักดิ์ กล่าวว่า กองทุนสนับสนุนการศึกษาโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ มีวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุนให้นักเรียนที่มีความประพฤติดี ตั้งใจเรียน ได้มีโอกาสทางการศึกษา โดยได้จัดสรรดอกผลที่เกิดจากเงินกองทุน รวมกับเงินบริจาคจากพนักงานบริษัทฯ มาเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักเรียนเป็นปีที่ 16 ต่อเนื่องกัน   สำหรับในปีนี้ สามารถจัดสรรทุนสนับสนุนการศึกษาได้ทั้งสิ้น 400 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,155,000 บาท

              ทั้งนี้ โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ เป็นองค์กรหนึ่งในพื้นที่อำเภอศรีราชา ที่มีความตระหนักดีถึงความสำคัญของการศึกษาสำหรับเยาวชนไทย ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต จึงได้ปรึกษากับทางอำเภอศรีราชา ในการจัดตั้งกองทุนการศึกษาโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ขึ้นมาเมื่อปี 2542 เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในเขตพื้นที่อำเภอศรีราชา ซึ่งทางอำเภอศรีราชา ก็ได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการกองทุนขึ้นมาเพื่อดำเนินการบริหารกองทุนในแต่ละปีสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน