วันที่ 23 ธ.ค.2559 ที่ โรงแรมชลจันทร์ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมด้วย สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  นายชายชาญ  เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี หน่วยงานราชการ การประปาส่วนภูมิภาค นักวิชาการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมในครั้งนี้
       

       การประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูลการพัฒนาระบบประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารจัดการระบบประปา ปัจจัยแห่งความสำเร็จและบูรณาการการดำเนินงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการที่ถ่ายโอน และการประปาส่วนภูมิภาค ในการขยายเขตประปาให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
              นอกจากนั้น เพื่อรวบรวมข้อมูลนำมาศึกษาวิเคราะห์ และกำหนดเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบประปา เพื่อนำเสนอคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณากำหนดเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบประปาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างทั่วถึง และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

               สำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในวันนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล  เจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต ชลบุรี และผู้แทนคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล รวมทั้งสิ้น 150 คน