วันที่ 28 ธันวาคม 2559  ที่อาคารสัมมนาท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ร.ต.ต.มนตรี ฤกษ์จำเนียร  ผู้อำนวยการการท่าเรือแหลมฉบัง ได้แสดงวิวิสัยทัศน์   และโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของ ท่าเรือแหลมฉบัง ให้กับผู้มีส่วนได้เสียซึ่งประกอบด้วย ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ,ผู้เช่าพื้นที่,ผู้ประกอบการขนส่ง,สายการเดินเรือ,หน่วยงานในพื้นที่,ชุมชนรอบท่าเรือฯ และสื่อมวลชน   เพื่อชี้แจงถึงแนวทางการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง นับจากปี 2560   เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วมได้เสนอความคิดเห็นในการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง โดยมี  มีคณะผู้บริหาร  ภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า 200 คน

 

ร.ต.ต.มนตรี  เผยว่า ท่าเรือแหลมฉบัง มีภารกิจสำคัญในการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ที่มุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางน้ำและโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยสู่อาเซียน ประกอบด้วย 3ภารกิจหลัก และ 9ยุทธศาสตร์สำคัญคือ 1. ภารกิจในการขยายบริการท่าเรือและธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับโลจิสติกส์ทางน้ำในประเทศและในอาเซียน 2.การพัฒนาและบริการทรัพยากรต่างๆ ภายในองค์กรให้เกิดศักยภาพและขีดความสามารถให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ 3.เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการและยกระดับมาตรฐานในการให้บริการให้มีความทันสมัย มีธรรมาภิบาลและมีมาตรฐานสากล 

 

ส่วนยุทธศาสตร์สำคัญ 9 ประการ ประกอบด้วย1.การขยายบริการท่าเรือและธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวเนื่องภายในประเทศ 2.ขยายบริการท่าเรือและธุรกิจใหม่ในภูมิภาคอาเซียน  3.ขยายความร่วมมือและพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศต่างๆโดยเฉพาะในอาเซียน 4. ดำเนินการจัดตั้งหน่วยธุรกิจหรือบริษัทลูก เพื่อเอื้อต่อการดำเนินการธุรกิจในประเทศหรือต่างประเทศ5.พัฒนาธุรกิจเพิ่มศักยภาพสินทรัพย์ (รวมเครื่องมือทุ่นแรง อุปกรณ์และเครื่องจักรต่างๆ)  6.พัฒนาและบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  7. พัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคล 8. เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการให้ทันสมัย  และ9.ยกระดับมาตรฐานทัดเทียมสากลและการบริหารที่มีธรรมาภิบาล โดยทั้ง 3 ภารกิจและ 9 ยุทธศาสตร์สำคัญจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี  2560และ 2561  ภายใต้งบประมาณกว่า 3 พันล้านบาท 

 

สำหรับแผนงานที่ดำเนินการแล้วคือ โครงการขยายช่องทางการจราจร ,ปรับปรุงเส้นทางการจราจร ,สะพานข้ามจุดต่างๆ,สะพานกลับรถ ,ประตูตรวจสอบสินค้า  ,โครงการท่าเรือชายฝั่งซึ่งได้ผู้รับเหมาเป็นเรียบร้อย และคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงปลายปี 2560  และ มีโครงการท่าเรือเฟส 3 ที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำประชาพิจารณ์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย

ส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นในปี  2560-2561 นั้น ท่าเรือแหลมฉบัง มุ่งให้ความสำคัญกับ การสร้างความร่วมมือในประชาชนและชุมชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่  เพื่อให้ประชาชนได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อาทิ การมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ,นักเรียนเรียนไม่ดีแต่ขาดทุนทรัพย์ ,จัดสร้างห้องสมุด และจ้างครูสอนภาษาอังกฤษไปช่วยสอนตามโรงเรียนต่างๆฯลฯ