วันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น.  ที่ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พันตำรวจเอกจรุงวิทย์ ภุมมา รองเลขาธิการรักษาการแทน เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานเปิดการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสากกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ระดับผู้นำ ขั้นความรู้สูงสุด รุ่นที่ 806 ซึ่งเป็นการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสากกต. ประจำปี 2560 รุ่นที่ 30 ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ปัจจุบันมีหน่วยลูกเสืออาสากกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ในโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ จำนวน 881 แห่ง มีลูกเสืออาสากกต.จำนวน 69,437 คน โดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสากกต.ที่ผ่านการฝึกอบรมขั้นหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสากกต.ระดับผู้นำทางความรู้สูงสุด เพียงแค่  3,829 คน ซึ่งยังไม่ครอบคลุมเต็มพื้นที่ ดังนั้นจึงต้องจัดการอบรมดังกล่าวขึ้น  เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับกระบวนการลูกเสือ ลูกเสือกับสถาบันหลักของชาติ  ภารกิจลูกเสืออาสากกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย  รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ลูกเสืออาสากกต. จำนวน 3 วิชาคือ วิชานักประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง  ,วิชานักบริการการเลือกตั้ง และวิชานักสร้างเครือข่ายการเลือกตั้ง แก่ผู้เข้ารับการอบรมทราบ ซึ่งจะสามารถนำความรู้ทักษะและประสบการณ์จากคณะวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ  นำไปถ่ายทอดและใช้ในการฝึกอบรมลูกเสืออาสากกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ลูกเสืออาสากกต.เป็นพลังสำคัญในการพัฒนา ประชาธิปไตยของชาติต่อไป

 สำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1มีนาคม 2560 โดยมีผู้บริหาร พนักงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยจำนวนทั้งสิ้น 110 คน