วันที่ 1 มีนาคม 2560 ที่ ชุมชนบ้านไร่ เทศบาลเมืองศรีราชา  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  นายปรีชา เรืองอร่าม รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนตามโครงการให้ความช่วยเหลือตรวจสอบการไฟฟ้า และซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดแก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีนายเสรี เกิดทอง หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกัน  ร่วมตรวจสอบ  ซึ่งในครั้งนี้ได้ลงพื้นที่ชุมชน ชุมชนแรก คือ ชุมชนบ้านไร่ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตรวจสอบสภาพสายไฟภายในบ้าน และให้ความรู้ในเรื่องการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนอย่างปลอดภัย และถูกต้อง อีกทั้ง เป็นการป้องกันการเกิดอัคคีภัยอันเกิดจากสายไฟฟ้าลัดวงจร  เนื่องจากเขตเทศบาลเมืองศรีราชามีอาคารเก่าจำนวนมาก หวั่นเกรงว่าจะเกิดไฟฟ้าลัดวงจร  คาดว่าภายในเดือนมีนาคม จะสามารถตรวจครอบคลุมทุกชุมชนในเขตเทศบาล