ห้องประชุมเมืองท่า ชั้น 4  เทศบาลนครแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด  (มหาชน)  จัดประชุมประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ แหลมฉบัง   พร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่เทศบาลนครแหลมฉบัง  เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย เทศบาลตำบลบางละมุง และเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรัศมี กิโลเมตร   เพื่อมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการดำเนินโครงการ และลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  

นายธนกร เลิศอุดมมั่งมี  บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด  (มหาชน)   กล่าวว่า จังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพ ที่จะประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม มีระบบการคมนาคมทั่วถึงและสะดวกในทุกๆด้าน ตั้งการขนส่งทางบก ข้างล่าง อากาศ อีกครั้งมีโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมต่อการลงทุน ซึ่งมีผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมให้ความสนใจเข้าลงทุนเป็น จำนวนมาก รวมทั้งเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลกับแนวทางการดำเนินนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการลงทุนของประเทศไทย การลงทุนที่มีคุณภาพจากนักลงทุนรายเดิมและรายใหม่ รวมทางเพื่อกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด  (มหาชน)  ซึ่งเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในด้านการพัฒนาที่ดินในรูปแบบสวนอุตสาหกรรม มากกว่า 20 ปีทั้งภายในและต่างประเทศได้แก่ สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง สวนอุตสาหกรรมโรจนะปราจีนบุรี  สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ฉางโจวมณฑลเจียงซู ประเทศจีน

ในทั้งนี้ทางบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด  (มหาชน) จึงมีแนวความคิดพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดชลบุรีภายใต้ชื่อ โครงการนิคมอุตสาหกรรมโรจนะแหลมฉบัง โดยร่วมดำเนินการกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในรูปแบบ นิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินการ ตัวอยู่บนพื้นที่ประมาณ 843 ไร่ ในเขตตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมที่ทันสมัย มีระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการเพื่ออำนวยความสะดวกต่างๆ ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาตั้งเพื่อตอบสนองต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค

โดยจะเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายแบ่งเป็น กลุ่มใหญ่ๆ ดังต่อไปนี้ 1.เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร   2.กลุ่มอุตสาหกรรมเบา   กิจกรรมผลิตเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ กิจกรรมผลิตภัณฑ์จาก กิจการผลิตรองเท้าหรือชิ้นส่วนอุปกรณ์กีฬา 3.การผลิตเครื่องมือช่าง ชิ้นส่วนโลหะประกอบรถจักรยานยนต์และรถยนต์ 4.อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า  5.กลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุน ได้แก่การขนส่งหรือโกดังเก็บสินค้า