ที่ ห้องประชุมสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร หัวหน้าภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ดร.วิชญา กันบัว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ และ ดร.เสาวภา สวัสดิ์พีระ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมในการแถลงข่าว การจัดประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 8ในหัวข้อ สาหร่ายและแพลงก์ตอน : วิจัย และการพัฒนาเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน”  โดยจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 27-28มีนาคมนี้ ณ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ความก้าวหน้าด้านผลงานวิจัยของสาหร่ายและแพลงก์ตอนในประเทศไทย จำนวนกว่า 100 เรื่อง ภายในงานจะมีการเสวนาพิเศษโดยบุคคลที่มีความรู้จากหลากหลายหน่วยงาน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และนักเรียนที่มาร่วมนำเสนอผลงาน  จนถึงบุคคลที่สนใจทั่วไป
       
โดยจะมีหัวข้อการประชุมวิชาการเรื่องการใช้ประโยชน์ของแพลงก์ตอน และสาหร่ายต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์ ในหัวข้อ “การใช้ประโยชน์จากสาหร่ายขนาดเล็ก (Spirulina sp.) เชิงพาณิชย์” “การเพาะเลี้ยงและการใช้ประโยชน์จากสาหร่ายขนาดใหญ่เชิงพาณิชย์” “Photo bioreactor กับการผลิตสาหร่ายขนาดเล็กกับการอนุบาลลูกกุ้งขาวแวนนาไมเชิงพาณิชย์”   และเรื่อง แมงกะพรุน ประโยชน์ โทษ  เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน ในหัวข้อ ความรู้ในแง่มุมต่างๆ เกี่ยวกับแมงกะพรุนที่บุคคลทั่วไปควรรู้และยังไม่รู้” “ความรู้เกี่ยวกับพิษและวิธีรักษาพิษแมงกะพรุน”