วันที่ 25 มีนาคม 2560 ที่ศาลาประชาคมอ่าวอุดม เทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายเทอดชาติ ผดุงรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์  บริษัท ไทยออยล์ จำกัด(มหาชน) เป็นประธานเปิดงานการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียครั้งที่ ในโครงการโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ส่วนที่ เนื่องจากบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะพัฒนาโครงการโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ส่วนที่ โดยจะมีการติดตั้งหน่วยกลั่นน้ำมันดิบ 1หน่วย ขนาดกำลังการกลั่นน้ำมันดิบ 253,470 บาร์เรลต่อวัน หรือ 36,670 ตันต่อวัน ทำการติดตั้งหลอดการผลิตต่อเนื่องได้แก่หน่วยจังสุญญากาศและหน่วยบำบัดสารเจือปนในผลิตภัณฑ์ได้แก่หน่วยกำจัดกำมะถันในแนฟทาโดยใช้ แก๊สไฮโดรเจน และหน่วยกำจัดกำมะถันจากน้ำมันก๊าด โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ ก๊าซเชื้อเพลิง ก๊าซปิโตรเลียมเหลว แนฟทา สำหรับนำไปใช้ในการผสมเป็นน้ำมันเบนซิน และสารตั้งต้นสำหรับเข้าสู่กระบวนการเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูป และกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเป็นอื่นๆ ได้แก่น้ำมันก๊าด น้ำมันดีเซลน้ำมันดีเซล และกากน้ำมัน
 
สำหรับโครงการโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ส่วนที่ 2 ของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตั้งหน่วยกลั่นน้ำมันดิบใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงทดแทนหน่วยกลั่นน้ำมันดิบที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โรงกลั่นน้ำมันในรอบปัจจุบัน(ส่วนที่ 1) ซึ่งมีอายุใช้งานมากกว่า 50 ปี จึงมีประสิทธิภาพการผลิตลดลง รวมถึงมีการใช้พลังงานมากขึ้นตามสภาพอายุการใช้งาน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้สามารถแข่งขันในระดับโลกได้ แนะนำมาซึ่งความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศตามแผนยุทธศาสตร์การยกระดับการแข่งขันของประเทศตลอดจนตอบรับจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงของประเทศ เพลงแผนการเชื่อมต่อไปยังประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ต้องการติดตั้งหน่วยกลั่นน้ำมันดิบและหน่วยการผลิตต่อเนื่อง ช่วยให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียมสำเร็จรูปที่มีคุณค่าสูง เมื่อกระบวนการผลิตได้รับการออกแบบให้มีความยืดหยุ่นสูงในการใช้วัตถุดิบหรือน้ำมันดิบจากแหล่งต่างๆ ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนระดับการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำเร็จรูปแต่ละชนิด ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแต่ละประเทศได้ ทั้งนี้ทางบริษัท ไทยออยล์ จำกัด(มหาชน) ได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ ทำให้สามารถปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนมากยิ่งขึ้น

การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการจะดำเนินการด้านการมีส่วนร่วมในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการตั้งแต่เริ่มแรก และเพื่อให้การศึกษาต่อโครงการ มีความครอบคลุมครบ ครบถ้วนมากที่สุด ดังนั้นบริษัท ไทยออย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท ซีคอท จำกัด จึงได้จัดเวทีความคิดเห็นของประชาชนและมีส่วนได้เสียเพื่อให้ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ ต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ก่อนที่จะดำเนินการศึกษาในขั้นตอนการประเมินผลกระทบต่อไป