วันที่ 24  เมษายน 2560 ที่เทศบาลนครแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นางจินดา  ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีวันเทศบาล พร้อมด้วยนายบุญเลิศ น้อมศิลป์ อดีตนายกเทศมนตรีตำบลแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการชุมชน เข้าร่วมพิธี  
ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทอย่างยิ่งในการบำบัดทุกข์บำรุงสุข และสร้างความเจริญต่างๆ ให้แก่ประชาชนในเขตชุมชนเมือง ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ที่ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและพัฒนาได้ด้วยตนเอง เพื่อตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล กระทรวงมหาดไทยจึง ได้มีการประกาศลงวันที่ กรกฎาคม 2532 กำหนดให้วันที่24 เมษายน ของทุกปีเป็นวันเทศบาล ดังนั้นทางเทศบาลนครแหลมฉบังจังได้จัดงานวันเทศบาลขึ้น โดยมีพิธีทำบุญ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน15 รูป เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่สำนักงาน สร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการและพนักงาน ให้ตระหนักถึงถารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบ อีกทั้งยังก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีกันถายในองค์กร ซึ่งจะทำให้การปฎิบัติงานก่อเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น