ที่โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ดต.เอกภพ  นิกรภา ผบ.หมูงานจราจร สภ.ศรีราชา  เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง กฎหมายจราจร   ในโครงการอบรมจริยธรรม    อบรมกฎหมายจราจร และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ในการใช้ถนนร่วมกัน แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ จำนวน 315 คน  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะนิสัยตามคุณค่าพระวรสารด้าน รัก เมตตา รับใช้ ซื่อสัตย์ พอเพียง เป็นคนดี มีความรู้ มีจิตสาธารณะ และเป็นสุข ตามอัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนดาราสมุทร ทั้งนี้เป็นการ เพิ่มทักษะความรู้ให้กับนักเรียน ให้นักเรียนตระหนักถึงการเคารพกฎจราจรภายในโรงเรียน และ นอกโรงเรียน   เป็นการป้องกันอุบัติภัยที่อาจจะเกิดขึ้นกับเพื่อนนักเรียน และประชาชนทั่วไป  อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้เยาวชน มีความรับผิดชอบ และหน้าที่ของพลเมืองดี มีน้ำใจในการใช้รถ ใช้ถนนร่วมกันอีกด้วย