เทศบาลตำบลเกาะสีชัง ร่วมกับภาคีหน่วยงานราชการและกลุ่มไทยออยล์ จัดงานวันรวมพลคนสีชังฟื้นฟูปะการังให้ยั่งยืน ครั้งที่ 5 เพื่อร่วมปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ให้แก่เยาวชน ประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยว โดยมี นายวรานนท์ ยิ้มมงคล ปลัดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายดำรง เภตรา นายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง นายเลอเลิศ อมรสังข์ ผู้จัดการประชาสัมพันธ์โรงกลั่นและบริหารงานชุมชน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และผู้แทนกรมทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเปิดงาน 

         นายเลอเลิศ อมรสังข์ ผู้จัดการประชาสัมพันธ์โรงกลั่นและบริหารงานชุมชน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กลุ่มไทยออยล์ได้ร่วมมือกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ และคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเทศบาลตำบลเกาะสีชัง  ดำเนิน โครงการความร่วมมือในการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ปะการังและการฟื้นฟูแนวปะการัง บริเวณหมู่เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี บนเนื้อที่ 394 ไร่ ตั้งแต่ปี 2555 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี โดยการเพิ่มศักยภาพในการขยายพันธุ์ปะการัง และขีดความสามารถในการฟื้นตัวของปะการังตามธรรมชาติ จัดสร้างแหล่งอนุบาลพันธุ์ปะการัง ในพื้นที่บริเวณเกาะยายท้าวฝั่งตะวันออก เกาะค้างคาว และเกาะท้ายตาหมื่น และใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศทางทะเล และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศสำหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จากผลการติดตามพบว่า กิ่งปะการังมีอัตรารอดเฉลี่ยประมาณร้อยละ 80 

            สำหรับการจัดงานงานรวมพลคนสีชังฟื้นฟูปะการังให้ยั่งยืน จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยปีนี้นับเป็นครั้งที่  จัดขึ้นในวันที่ 20 -21 พฤษภาคม 2560 ณ สะพานท่าเทียบเรือศุลกากร อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี โดยภายในงานยังมีนิทรรศการเพื่อให้ความรู้ด้านพลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จากกลุ่มไทยออยล์ รวมทั้งการจัดแสดงความรู้เรื่องการอนุรักษ์ปะการังและทะเล จากกรมทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนและชาวชุมชนรักและหวงแหนท้องถิ่น พร้อมที่จะอนุรักษ์ท้องทะเลและธรรมชาติโดยเฉพาะปะการังให้มีความยั่งยืน นอกจากนี้ภาคีเครือข่ายดังกล่าวยังร่วมกันตั้ง ชุมนุมพิทักษ์ทะเลรุ่นจิ๋ว” เพื่อสอน อบรม และมุ่งเน้นให้เยาวชนเกาะสีชัง ร่วมมือกันพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนต้นแบบของการอนุรักษ์และฟื้นฟูแนวปะการังให้สมบูรณ์สวยงามต่อไป