วันที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ บริเวณสวนสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราชา เทศบาล        เมืองศรีราชา จัดทำโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเขตเมือง เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2560                    มีนายชรัช สุวรรณ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาล นักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล และชุมชน                  ทั้ง 13 ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

            ภายในงาน นายชรัช สุวรรณ์ รองนายกเทศมนตรี ประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม                  เขตเมืองฯ อย่างเป็นทางการ จากนั้น ได้ถ่ายภาพร่วมกัน และดำเนินการกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดบริเวณสวนสุขภาพระยะที่ 1 และระยะที่ 2 และบริเวณชายหาดทั้งหมด ซึ่งเทศบาลได้แจกจ่ายอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาด อาทิ ไม้กวาด ถุงดำ ถุงมือ เข่ง ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ

            หัวใจหลักสำคัญในการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาทำความสะอาดบริเวณชายหาด โขดหิน ภายในสวนสุขภาพ ให้สะอาดตา เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวนับเป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจสำคัญที่พี่น้องประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์ภายในสวนสุขภาพเทศบาล แต่ละวันมากกว่า 1,000 คน และเพื่อพัฒนาเมืองศรีราชาให้เป็นเมืองน่าอยู่ สำหรับคนในท้องถิ่น และเป็นเมืองน่าเที่ยว สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยี่ยมเยือนเมืองศรีราชา