ที่  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชลบุรี   ศาลากลางจังหวัดชลบุรี    ได้มีตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่อำเภอศรีราชา นำโดยนายฉัตรชัย   ทิมกระจ่าง   ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีราชา    ได้นำหนังสือร้องเรียนจากชาวบ้านในชุมชนศรีราชา  ชุมชนแหลมฟานและชุมชนริมทะเล    เทศบาลเมืองศรีราชา  จำนวน  164  ราย   เข้ายื่นขอความเป็นธรรมผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  ต่อไปยังนายกรัฐมนตรี   เพื่อขอให้ทางกรมเจ้าท่า  ทั้งนี้ตามที่ได้มีการออกพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย  ( ฉบับที่ 17  )  พ.ศ. 2560   ที่ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำลำคลองและทะเล    ให้ไปทำการแจ้งต่อกรมเจ้าท่าถึงสิ่งก่อสร้างล่วงล้ำลำน้ำ   และกรมเจ้าท่าออกอาจออกใบอนุญาตให้ใช้สิ่งล่วงลำน้ำ โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราตารางเมตรละไม่น้อยกว่า 500 บาท แต่ไม่เกินตารางเมตรละ 10,000 บาท    หรืออาจต้องทำการรื้อถอนไปในกรณีที่ไม่ได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า   หากฝ่าฝืนต้องมีโทษทางอาญาทั้งจำทั้งแปรับ        ซึ่งทางชาวบ้านที่มีบ้านเรือนอาศัยในพื้นที่ตามประกาศ  ต่างก็ไม่เห็นด้วยกับการออกประกาศดังกล่าว  โดยเห็นว่าค่าธรรมเนียมต่างๆที่กรมเจ้าท่าเรียกเก็บมีอัตราสูงมากเกินไป   อีกทั้งส่วนใหญ่เป็นชาวประมงมีฐานะค่อนข้างยากจนแค่พอมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวเท่านั้น   ซึ่งถ้าหากรมเจ้าท่าไม่ออกใบอนุญาตให้   อาจต้องย้ายออกไปไม่มีที่อยู่อาศัยได้รับความเดือดร้อน   จึงได้มีการรวมตัวกันเข้าร้องเรียน   โดยมีนายสุริยา    กิตติมณฑล   ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค   สาขาชลบุรี  เป็นตัวแทนรับเรื่อง   โดยกล่าวว่า     หลังจากนี้ก็จะได้นำเรื่องเสนอไปยังอธิบดีกรมเจ้าท่า  เพื่อให้ทราบปัญหาและร่วมกันหาแนวทางพิจารณาดำเนินการให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด