ที่ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา เทศบาลเมืองศรีราชา จัดการอบรมโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การจัดการน้ำเสีย ประจำปี 2560 มีนายปรีชา เรืองอร่าม รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานในการประชุมฯ                   พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียนในเขตเทศบาล จำนวน 120 คน ได้แก่ โรงเรียนดาราสมุทร โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ และโรงเรียนศรีราชา เข้าร่วมอบรมโครงการฯ ในครั้งนี้

 

ภายในที่ประชุม มีการบรรยายพิเศษว่าด้วยเรื่อง “ความรู้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม                      และปัญหาการจัดการน้ำเสียชุมชน ประกาศใช้เทศบัญญัติการจัดเก็บค่าธรรมเนียม พ.ศ. 2559 และการปฏิบัติตามเทศบัญญัติฯ” โดยนางสาวปัทมา พรหมบุบผา นักวิทยาศาสตร์ประจำองค์การจัดการน้ำเสีย จากนั้น ได้มีการมอบวุฒิบัตรให้กับผู้แทนจากสถานศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การจัดการน้ำเสีย ประจำปี 2560