วันที่ 19 ก.ค.60 ที่โรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พ.ศ.2557 พร้อมด้วยนายวรญาณ บุญณราช นายอำเภอศรีราชา นายสุพงษ์ พันธ์เฉลิมชัย นายวิชัย พวงพาคีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นายวิบูลย์ รักทองสุข ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรม โดยมีนางประภา ตันติวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรม คอยให้การต้อนรับพร้อมกล่าวรายงานวัตถุประสงค์

 

 โรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรม เดิมชื่อโรงเรียนบ้านเขาใหญ่  ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2482 โดยพันโทบุญธรรม วัฒนะวิทย์ ภายหลังโรงเรียนประสบวาตภัย  จนกระทั่ง พ.ศ.2497 พระปลัดเนียม จิตตธมฺโม ได้ประสานงานกับทางอำเภอและกระทรวงศึกษาธิการ ย้ายโรงเรียนมาตั้งในบริเวณวัด  ได้รับงบประมาณจากทางราชการ และประชาชนสมทบก่อสร้างอาคารเรียน  ได้รับอนุมัติชื่อโรงเรียนนี้ว่า โรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรม (เนียมพิทยาคาร)   โรงเรียนจัดการเรียนการสอนมาตามลำดับ ในระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ภายหลังจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นตามลำดับ  ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน 484 คน ครู 23 คน ทางโรงเรียนจึงต้องขยายชั้นเรียนเป็นห้องเรียนละ ห้อง โดยเริ่มจากชั้นอนุบาลปีที่ ปีละชั้นจนถึง ป.โรงเรียนก็พบปัญหาห้องเรียนไม่เพียงพอ ต้องใช้ห้องพิเศษเป็นห้องเรียนไปก่อน ประกอบกับต้นสังกัดไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาและนายทรงพล พรรณโชติกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ประสานงานของบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารหลังนี้ จำนวนเงินที่ใช้ในการก่อสร้าง 8,535,600 บาท และได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ทางโรงเรียนใช้ประโยชน์เป็นอาคารเรียนจัดการเรียนการสอน และเป็นห้องพิเศษต่างๆ ที่จำเป็น ได้แก่ ห้องดนตรี ห้องจริยธรรมห้องคอมพิวเตอร์ ให้ครบถ้วนต่อไป