หอประชุมหลุยส์ ชาแนล ตึกวัชรสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี  ฯพณฯ พระสังฆราชซิลวิโอ สิริพวงษ์ จรัสศรี ประมุข สังฆมณฑลจันทรบุรี  พร้อมคณะอธิการ ภราดา และ นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  เข้าร่วมงานพิธีมิสซาขอบพระคุณพระผู้เป็นเจ้าเนื่องในโอกาส 70 ปี แห่งการสถาปนาเป็นนักบุญหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต ผู้สถาปนาภราดาแห่งคณะเซนต์คาเบรียล ซึ่งเป็นผู้ดำเนินชีวิตตามแนวพระวรสาร  มีความศรัทธาอย่างยิ่งในการที่จะทำให้มนุษย์เป็นคนดี ช่วยเหลือผู้อื่น ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อพระเจ้าแต่เพียงองค์เดียว เพื่อสร้าง สันติภาพ  และเป็นการขอบพระคุณ และ ภาวะนาจิตรำลึก พระคุณต่อพระผู้เป็นเจ้า ที่ทรงชี้ทางแสงสว่างแก่ชาวคริสตจักร และ ชาวโลก แห่งคณะเซนต์คาเบรียล

            หลังจากพิธีกรรมทางศาสนาเสร็จสิ้นแล้ว  ภราดาดร.ชำนาญ  เหล่ารักผล ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี และ ประพฤติดี ในสายชั้นต่าง ๆ  ประจำปีการศึกษา 2560  จำนวน  391 ทุน  รวมเป็นจำนวนเงิน   16,594,701 บาท 

ลำดับที่ 1 ทุนบุตรบุคลากรครู             จำนวน 86 ทุน    รวมเป็นเงิน 2,419,683 บาท

ลำดับที่ 2 ทุนบุตรบุคลากรพนักงาน   จำนวน 14 ทุน  รวมเป็นเงิน 478,595 บาท

ลำดับที่ 3 ทุนบ้านเณรคามิลเลียน       จำนวน 33 ทุน  รวมเป็นเงิน 188,100 บาท

ลำดับที่ 4 ทุนบ้านเณรมหาไถ่             จำนวน 31 ทุน รวมเป็นเงิน 176,700 บาท

ลำดับที่ 5 ทุนบ้านเณรยุวนิส               จำนวน 62 ทุน รวมเป็นเงิน 359,100 บาท

ลำดับที่ 6 ทุนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์      จำนวน 8 ทุน  รวมเป็นเงิน 845,484 บาท

ลำดับที่ 7 ทุนนักกีฬาโครงการพิเศษ                  จำนวน 99 ทุน รวมเป็นเงิน 10,703,947 บาท

ลำดับที่ 8 ทุนเทโอฟาน                      จำนวน 27 ทุน รวมเป็นเงิน 810,000 บาท 

ลำดับที่ 9  ทุนโฮโนร่า                       จำนวน 4 ทุน รวมเป็นเงิน 90,000 บาท

และลำดับที่ 10 ทุนโดนาเซียง            จำนวน 26 ทุน รวมเป็นเงิน 523,092 บาท