ที่ห้องประชุมคลังก๊าซเขาบ่อยา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายวิชิตพงศ์ ชื่นวรทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายคลังปิโตรเลียมภาคตะวันออก บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) นำตัวแทนจากเทศบาลนครแหลมฉบัง ผู้นำชุมชน เยี่ยมชมโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์ เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ำมันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ำมันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) 

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา โครงการวางท่อน้ำมันใต้ทะเลและวางท่อพาราไซรีนของคลังน้ำมันศรีราชา ซึ่งได้ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม พ. ศ.2559 ที่ผ่านมา และปัจจุบันได้เปิดดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว ด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานของโครงการฯ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ระยะก่อสร้างจนถึงระยะดำเนินการในปัจจุบัน

ซึ่งการจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโครงการฯ ในวันนี้ เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบของโครงการฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการของโครงการฯ ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ และเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการฯ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อที่โครงการฯ สามารถนำไปปรับปรุงการดำเนินงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ และเพื่อส่งเสริมให้การพัฒนาโครงการพลังงานสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน