ที่ห้องประชุม สายธารรีสอร์ท อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ล้อมรั้วใจสานสายใยในครอบครัว เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปี 2560

         องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี จัดค่ายดังกล่าวขึ้น เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2560 เพื่อนำเยาวชน ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เข้ามาสู่กระบวนการบำบัดรักษายาเสพติด มาเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งสอดแทรกหลักการในการปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ไขปัญหา พัฒนา EQ และการเสริมสร้างบทบาทของครอบครัว ในการสนับสนุนช่วยเหลือในการเลิกยาเสพติด ทำให้เยาวชนเกิดทักษะชีวิต สามารถปฏิบัติตามแผนการบำบัดรักษาและผ่านการบำบัดรักษาอาการติดยาเสพติดไปได้ด้วยดี ซึ่งสามารถกลับไปดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการแก้ปัญหายาเสพติดมาโดยตลอด ซึ่งให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณตลอดทั้งโครงการ

         โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สุชาดา ทิมอุดม คณะอนุกรรมการพัฒนารับรองคุณภาพสถานที่ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระบบบังคับบำบัด กรมคุมประพฤติ และคณะ เป็นวิทยากรในการทำกิจกรรมกลุ่ม โดยมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการจำนวน 25คน และผู้ปกครองของเยาวชนอีกจำนวน 25 คน รวมทั้งสิ้น 50 คน