นายสนธิ คชวัฒน์  ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมบัง    เป็นประธานมอบเงินสนับสนุน ค่าหนังสือ สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์ชั้นวางหนังสือและปรับปรุงห้องสมุด ตามโครงการห้องสมุด ปันความรัก เพิ่มความรู้สู่ชุมชน” โดยทาง ท่าเรือแหลมฉบัง ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการห้องสมุด ปันความรัก เพิ่มความรู้สู่ชุมชน” ในปีงบประมาณ 2560  

การท่าเรือแหลมฉบังได้เล็งเห็นว่าการศึกษาเป็นสิงที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน ซึ่งจะเติบโต เป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต แต่ปัจจุบัน ยังมีเยาชนที่ด้อยโอกาซทางการศึกษา เนื่องจากโรงเรียนขาดแคลนหนังสือ สื่อการเรียนการสอน ที่จำเป็นสำหรับเยาวชน ได้ใช้การศึกษาความรู้ ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสนับสนุน ให้เยาวชน มีนิสัยรักการอ่าน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาตนเองให้รอบรู้ ก้าวทันโลกภายนอก สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเข้มแข็งและปลอดภัยจากสังคมร้าย และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับเยาวชนเพื่อเตรียมพร้อมในการเป็นผู้นำในอนาคต

นอกจากนี้ ยังได้ทำการซ่อมแซมห้องสมุด ให้กับโรงเรียนโดรอบพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง และในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยที่ผ่านมาทาง ท่าเรือแหลมฉบังได้ทำหนังสือถึงโรงเรียนต่างๆ ภายในเขตอำเภอศรีราชา และบางละมุง  เพื่อให้จัดทำรายละเอียดความต้องการสำหรับเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ของคณะทำงาน ซึ่งมีโรงเรียนแจ้งความจำนงของรับการสนับสนุนตามโครงการดังกล่าว  และผ่านการพิจารณา ของคณะกรรมการ ทั้งหมด โรงเรียน เป็นเงินทั้งสิ้น  915,615 บาท