โรงพยาบาลสมเด็จบรมราชเทวี ณ ศรีราชา  จัด กิจกรรมพาผู้ป่วยสืบสานประเพณีลอยกระทง   ประจำปี 2560 เนื่องด้วยงานฝ่ายกิจการนิสิต และสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เห็นความสำคัญผู้ป่วยที่ข้ารับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลของรัฐส่วนใหญ่มักมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปเพราะการต้องอยู่รับการรักษาในโรงพยาบาลพบกับสิ่งแวดล้อมและบุคคลที่ไม่คุ้นเคย ซึ่งผู้ป่วยบางรายเป็นโรคเรื้อรัง ต้องได้รับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลเป็นระยะเวลานาน ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่ ประสบกับความวิตกกังวล ความเครียด อาจทำให้เกิดภาวะความซึมเศร้าและความกดดัน อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  เพื่อเป็นการสร้างความสุขเล็กๆ น้อย ๆ และสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย ให้กับผู้ป่วยเหล่านี้อีกทั้งยังเป็นการช่วยสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทย ด้วยเหตุนี้ทางศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก และสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ฝั่งคลินิก มหาวิทยาลัยบูรพา จึงจัดกิจกรรมพาผู้ป่วยสืบสานประเพณีลอยกระทงในครั้งนี้ขึ้น