ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางมาพร้อมคณะ บรรยายพิเศษเรื่อง ศาสตร์พระราชาจะดำรงอยู่กับลูกหลานตลอดไป และโครงการการใช้ภาษาต่างประเทศ ภาษาทางการทูต ให้กับคณะครู อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา จ.ชลบุรี กว่า 500 คน โดยมี บาทหลวงยอด เสนารักษ์ ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนดาราสมุทร และคณะครู อาจารย์ ให้การต้อนรับ

 

ม.ล.ปนัดดา กล่าวว่า ผู้ที่เป็นข้าราชการจะต้องยึดถือระเบียบวินัยในการทำงาน มีความซื่อสัตย์สุจริต โดยเฉพาะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดให้เจริญก้าวหน้าในทุกๆ ด้าน สร้างความสามัคคี ความรัก เชื่อมโยงการทำงานของแต่ละหน่วยงานจนสร้างความรู้รักสามัคคี ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกัน และน้อมนำศาสตร์พระราชา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไปใช้ในการประพฤติปฏิบัติตนและการทำงาน

 

จากการเดินทางตรวจราชการ สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ พบว่า นักเรียน นักศึกษา ต่างมีความอาลัยคิดถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กันอย่างที่สุด ต่างพร้อมใจกันสืบสานพระราชปณิธานโรงเรียนคุณธรรม ว่าด้วยความเป็นสุภาพชน ปรัชญาความพอเพียง ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญูกตเวที ความรับผิดชอบ ยึดมั่นอุดมการณ์คุณธรรมสู่การปฏิบัติ เพื่อความสำเร็จในชีวิตและความรุ่งเรืองของประเทศชาติ