ที่โรงเรียนดาราสมุทร  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี นางสาวนิตยารัตน์  คชเสนา ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการโรงเรียนดาราสมุทร  เป็นประธาน ฝ่ายฆราวาส  จุดธูปเทียนชัยมงคล ในพิธีใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 22 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่สถานศึกษา สร้างขวัญกำลังใจแก่ คณะครู อาจารย์ และนักเรียน  เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ  81 ปี  โดยในวันนี้มีประกอบพิธีการทางศาสนาพุทธ และ ศาสนาคริสต์  สำหรับข้าวสารอาหารแห้ง  บางส่วนที่ได้จากการทำบุญ ในวันนี้  คณะสงฆ์ จะนำกลับไปบริจาคให้กับผู้ด้อยโอกาส ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดรังสีสุทธาวาส  ผู้ประสบภัยทางทะเล  ผู้ป่วยติดเตียง และศูนย์คาบิลเรียล เซเชียล เซนเตอร์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป