ที่ห้องประชุมโรงกลั่นน่ำมันเอสโซ่ ศรีราชา  จ.ชลบุรี  นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศีกษา "กองทุนการศึกษาโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา และพนักงาน" ประจำปี 2560  โดยมีนายสุชาติ โพธิ์วัฒนะเสถียร กรรมการและผู้จัดการโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุน และมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานทางการศึกษาและผู้บริหารของโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา เข้าร่วม

  สำหรับกองทุนการศึกษา "โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา" ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2542 ด้วยความมุ่งมั่นในการสนับสนุนการศึกษาให้กับเยาวชนในท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาชุมชนในอนาคต และได้ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง

และในปีการศึกษา 2560 พนักงาน บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด ได้ร่วมบริจาคทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอศรีราชาได้ถึง 445 ทุน โดยแบ่งออกเป็น ระดับประถมศึกษา จำนวน 179 ทุน ทุนละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน358,000 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 126 ทุน ทุนละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 378,000 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษา จำนวน 140 ทุน ทุนละ 4,000 บาท รวมเป็นเงิน 560,000 บาท รวมยอดเงินทุนการศึกษาทั้งสิ้น 1,296,000 บาท