ที่ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต  วิรุณราช คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ เป็นประธานเปิด งานเสวนาหัวข้อ ทางเลือกทางรอดบริษัทสายพันธุ์ไทย ในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ  EEC” โดยนิสิตปริญญาเอก สาขาการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์ รุ่นที่ 10  โดยได้รับเกียรติจาก  ดร.สาโรจน์  วสุวานิช ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี  บรรยายพิเศษในประเด็น แนวทางปฏิบัติเพื่อความคงอยู่บริษัทสหภัณฑ์ไทย

           นอกจากนั้นยังมีวิทยากรร่วมเสวนา  ประกอบด้วย นายเตชา  จริตควร  Cost Controller & Accounting assistant บริษัท เอส.ที.ที.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด,  นายสกลวัสน์ แสงปพนศิริ  Managing Director บริษัท ทรัพย์สุขสกล จำกัด และ ดร.พจนาถ  ต้นประดิษฐ์   กรรมการอิสระ บริษัท WHALE LOGISTICS (THAILAND) Co., LTD  ภายใต้จุดประสงค์ที่ต้องการเปิดโอกาสให้ประชาชน และชุมชน เตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะมีผลกระทบต่อความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจในโลกโลกาภิวัฒน์ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม โดยเฉพาะการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทั้งในเชิงการบริหารจัดการภายในและภายนอกองค์กร เพื่อความพร้อมรับการเกิดขึ้นของโครงการ EEC    ตลอดจนปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงาน และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน และชุมชน

 

           ดร.สาโรจน์  วสุวานิช ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับ  จ.ชลบุรี ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวก และเม็ดเงินลงทุนที่มากับโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคต่างๆ   อาทิ การพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา,การพัฒนาระบบการขนส่งทั้งทางบก และทางน้ำ โดยเฉพาะการเกิดขึ้นของท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 เพื่อเป็นประตูขนส่งสินค้าทางน้ำในภูมิภาคอาเซียน  และการจัดโซนนิ่งต่างๆ  ที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไป