ที่ห้องประชุมเมืองท่า เทศบาลนครแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง โดยมีนายอัฐพล จิรวัฒน์จรรยา รองผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายวีระศักดิ์ แจ้งการ ผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ให้การต้อนรับ

       โดยปัจจุบันสภาพแวดล้อมนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปภายหลังจากที่มีการดำเนินโครงการ ทั้งในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม  ประกอบกับยังมีประเด็นที่ต้องศึกษาและดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นจึงต้องรับฟังความคิดเห็นที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อศึกษาและทบทวนรายละเอียดโครงการที่จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

ทั้งนี้นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ได้ให้บริการในด้านสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งได้รับมติเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จากสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มาตั้งแต่ปี 2531 แล้ว นานถึง 30ปี ซึ่งล้าสมัยแล้ว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาพร้อมปรับตัวรับนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค ตะวันออก (EEC) พร้อมเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบก่อนการดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในขั้นตอนต่อไป

นายวีระศักดิ์ แจ้งการ ผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง กล่าวว่า การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบในครั้งนี้ ไม่มีการปรับเปลี่ยน,ไม่มีการขยายพื้นที่เพิ่ม หรือมีโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นแต่อย่างไร เพียงแต่ที่เคยศึกษาและทำไว้นั้น มีมานานกว่า 30 ปีแล้ว ซึ่งอาจจะล้าสมัย จึงต้องมีการจัดทำใหม่ให้ครอบคลุมในทุกด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการจริงให้มีความทันสมัยและครอบคลุม