ที่โรงเรียนดาราสมุทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี บาทหลวงอนุสรณ์ คงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราสมุทร เป็นประธานในงานมุทิตาจิตครูเกษียณ เชิดชูครู นานปี ต้อนรับครูใหม่ และนิสิตฝึกสอน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน มีจิตสำนึกด้านความกตัญญูกตเวที เชิดชูเกียรติคุณครู และยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ครูเกษียณอายุ และครูผู้ที่มีอายุการสอนนาน 40 ปี  35 ปี 30 ปี 25 ปี 20 ปี 15ปี และ 10 ปี ทั้งนี้ยังได้ต้อนรับคุณครูใหม่ และนิสิตฝึกสอนอีกด้วย  โดยบาทหลวงอนุสรณ์ พงษ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ  และบาทหลวง ดร.นันทพล สุขสำราญ รองผู้อำนวยการฯ มอบของขวัญแก่คุณครู และมีผู้แทนนักเรียนมอบมาลัย ให้แก่คุณครู  โดนในครั้งนี้มีครูที่ได้รับการเชิดชูเกียรติทั้งสิ้น 100 คน ซึ่งเป็นคุณครูที่เกษียณอายุจำนวน คน