ที่โรงเรียนวัดแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี   นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว พร้อมด้วย นายสันติ ศิริตันหยง   รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครแหลมฉบัง นายสมบุญ รวมก้อนทอง  ผู้บริหารโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา และนายวีรภัทร สงวนทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมฉบัง ร่วมเปิดกิจกรรมสวนสัตว์สัญจร (Zoo Outreach Program)  โดยมีนักเรียนร่วมกิจกรรมกว่า 400 คน ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (อนุบาล-ม.3)

 

                     ภายในงานมีกิจกรรมให้นักเรียนเข้าเรียนรู้ถึง 10 ฐานกิจกรรม  อาทิเช่น Zoo..Zaa พาเพลิน,กระบอกหมุนหรรษาสัตว์ป่าน่ารู้ อาทิ งูหลามบอล งูคอร์น เม่นแคระ กิ้งก่าเครา, Lucky Balls , ห้องครัวสัตว์ป่า ฯลฯ ทั้งนี้ มีหน่วยงานที่เข้าร่วมให้ความรู้แก่เด็ก ๆ ได้แก่  สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) พร้อมทั้งวิทยากรในฐานกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้เด็ก ๆ 

 

                      นายอรรถพร   ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมสวนสัตว์สัญจร หรือ Zoo Outreach เป็นความร่วมมือระหว่างโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา และสวนสัตว์เปิดเขาเขียว    เป็นโปรแกรมการจัดการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ คือสวนสัตว์สู่สถานศึกษา โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ของงานสวนสัตว์ฯ ถ่ายทอดผ่านกระบวนการเรียนรู้จากตัวอย่างจริง โดยเฉพาะสัตว์มีชีวิต และสื่อการสอนต่างๆ ทั้งหมด คือความรู้ที่นำมามอบให้แก่นักเรียน และนักเรียนเองสามารถที่จะนำกิจกรรมเหล่านี้มาปรับใช้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย และเทคโนโลยี ศิลปะ ภาษาต่างประเทศ ศาสนาและวัฒนธรรม และอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับสวนสัตว์ฯ คือเราเล็งเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมใกล้ๆตัว       ทั้งเรื่องของสัตว์ป่า ระบบนิเวศต่าง ๆ เพราะถือว่า โรงเรียน และชุมชนใกล้เคียง มีบทบาทสำคัญในการร่วมกันที่จะดูแลสิ่งเหล่านี้ต่อไป