ที่ศาลาประชาคมอ่าวอุดม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายอธิคม เติบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาและกองทุนไทยออยล์เพื่อสถาบันการศึกษา ประจำปี 2561 พร้อมด้วย นายนริศ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยานางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ร่วมในพิธีพร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนและโรงเรียนในพื้นที่10 ชุมชนรอบโรงกลั่น โดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานจำนวนมาก

 

               นายอธิคม   เติบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในนามของกลุ่มไทยออยล์ ในวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งตรงกับวาระการดำเนินธุรกิจครบ 57 ปีของบริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่อำเภอศรีราชาและเทศบาลนครแหลมฉบังอีกครั้ง เป็นเวลาต่อเนื่องกันตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา

 

                 นอกจากนี้ กลุ่มไทยออยล์ ยังมีกิจกรรมอีกหลากหลายกิจกรรม ที่สนับสนุนองค์ความรู้ของเยาวชน  ไม่ว่าจะเป็นการจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านพลังงานตามโรงเรียนในพื้นที่ การสนับสนุนกิจกรรมเยาวชนต่างๆ อาทิ การเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษ การพัฒนาทักษะด้านกีฬา เช่น กีฬาฟุตซอล การกระโดดเชือกชิงถ้วยพระราชทานระดับประเทศ อีกทั้งยังมีความร่วมมือทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยชั้นนำในพื้นที่ รวมไปถึงความร่วมมือกับกลุ่ม ปตท. ในการพัฒนาการศึกษาและงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้โครงการ โรงเรียนกำเนิดวิทย์” และสถาบันวิทยสิริเมธี” ซึ่งถือเป็นพันธกิจในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม ที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญมาโดยตลอด การศึกษาถือเป็นรากฐานที่สำคัญ ที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของเยาวชนของเรา ผู้ซึ่งจะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต ให้สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นแหลมฉบัง ศรีราชา และประเทศชาติของเรา ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป อันจะนำมาซึ่งความภาคภูมิใจของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนในพื้นที่

 

            ด้านนายเลอเลิศ อมรสังข์ ผู้จัดการประชาสัมพันธ์โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ กล่าวว่า ตามที่กลุ่มไทยออยล์ได้จัดโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนที่มีความประพฤติดี มีความกระตือรือร้น ขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียน รวมทั้งมอบกองทุนเพื่อสถาบันการศึกษาให้แก่สถานศึกษาต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอศรีราชา และเทศบาลนครแหลมฉบัง เป็นประจำทุกปีมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตั้งมั่นอยู่บนเจตนารมณ์ของกลุ่มไทยออยล์ที่ได้ปฏิบัติเสมอมา

 

            สำหรับในปี 2561 นี้ กลุ่มไทยออยล์ ได้จัดสรรงบประมาณเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,816,000 บาท พร้อมด้วยทุนการศึกษาสมทบจากองค์กรพนักงานในกลุ่มไทยออยล์ เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท รวมกันเป็นทุนการศึกษาและกองทุนกลุ่มไทยออยล์เพื่อสถาบันการศึกษา ในปี 2561 รวมทั้งสิ้น 1,866,000 บาท โดยเงินทั้งหมดนี้ได้จัดสรรเป็นทุนการศึกษาแบบปีต่อปี และแบบต่อเนื่อง ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา รวม 235 ทุน และกองทุนกลุ่มไทยออยล์เพื่อสถาบันการศึกษา อีกจำนวน 11 กองทุน