ที่ห้องประชุม Kew Garden  Room ทัศนาการ์เดนท์ จ.ชลบุรี  นายอุตตม  สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน“SME สัญจร : พลิกธุรกิจอุตสาหกรรม 4.0” ครั้งที่ 2 จ.ชลบุรี โดยมี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายสนธยา  คุณปลื้ม ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี  และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมให้การต้อนรับ  กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ SMEsแบงก์ จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อประชุมหารือเครือข่ายภาครัฐ -เอกชนในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคตะวันออก  พร้อมกางแผนขับเคลื่อน SMEs 4.0  ยกระดับ SME ในพื้นที่ให้เป็นSME อัจฉริยะ

              ทั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้เครือข่ายภาครัฐและเอกชลในพื้นที่ภาคตะวันออก ได้เสนอความต้องที่ต้องการให้ภาครัฐสนับสนุน ซึ่งภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมงานได้เสนอความต้องการ 3 ข้อคือ 1. การพัฒนานวัตกรรมยานยนต์ สีเขียวสู่ EEC เพื่อส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย อาทิ ยานยนต์ ,อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ ,ยางพารา ด้วยการสร้างนวัตกรรมครอบคลุมตั้งแต่ กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์และบุคลากร  2 . การจัดการอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปสู่ EEC ที่ต้องเน้นการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปครบวงจร  และ 3. สนับสนุนการบินสมัยใหม่ สู่EEC ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะเติบโตเร็วที่สุดในกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ ที่เน้นการยกระดับศักยภาพของ SMEs. และ Start-up รวมทั้งอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่อง   รองรับการเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศของอนุภูมิภาคคลุ่มน้ำโขงของสนามบินอู่ตะเภา

 

              นายอุตตม  สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  เผยว่าการประชุมสัมมนายังกล่าวเป็นการเผยแพร่นโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม สู่ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ภาคตะวันออก  อันจะเป็นปัจจัยการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ (New-Growth Engine ) ที่ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงการค้า การท่องเที่ยว และการลงทุน ควบคู่ไปกับการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค และการอำนวยความสะดวกต่างๆ ในพื้นที่EEC และจังหวัดในภูมิภาคตะวันออก    รวมทั้งเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการจัดการระบบการสะสมเทคโนโลยีอย่างยั่งยืนในทุกมิติ สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของประเทศไทย 

                ขณะเดียวกันยังได้เป็นประธานเปิดงาน “SMEs สัญจร เสริมแกร่ง SMEs รอบรู้เรื่องบัญชีและการเงิน พลิกธุรกิจสู่อุตสาหกรรม 4.0”  ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในด้านบัญชีและการเงินภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) ตามมาตรการส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการการเงินอีกด้วย

 

                   ด้าน นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่าโครงการดังกล่าวสามารถตอบสนองทั้งเรื่องการตลาดและนวัตกรรมให้กับ  SMEs ในพื้นที่และยังสนับสนุนให้ได้เข้าถึงแหล่งเงินที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันและดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งจะทำให้กลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ได้รับการพัฒนาและสามารถเข้าถึงนโยบายของภาครัฐได้ง่ายขึ้น และยังสามารถต่อยอดการผลิตในภาคอุตสาหกรรมของผู้ประกอบการในพื้นที่ได้มากขึ้น ซึ่ง SMEs ของชลบุรี มีการพัฒนาด้านการแปรรูปและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง