ที่โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จ.ชลบุรี นายณรงค์ชัย  คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุข เป็นประธานเปิดงาน โครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเชิงพื้นที่ในรูปแบบ 5D Simulation เพื่อวิเคราะห์และนำร่อง การพัฒนาเชิงพื้นที่ในโครงการ EECสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ( องค์การมหาชน) ร่วมกับ ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออก ,มหาวิทยาลัยบูรพา และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ( องค์การมหาชน) หรือ จิสด้าได้ร่วมกันจัดโครงการดังกล่าวขึ้น

 

                การจัดงานดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เพื่อพัฒนาเครื่องมือ Simulation Platform ในรูปแบบ 5D Visualization โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจำลองผลกระทบทางกายภาพ สังคมและเศรษฐกิจ ของโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ในรูปแบบภาพจำลองแสดงผลสถานการณ์ 5 มิติ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน  อันจะส่งผลให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตได้ในระยะยาว และมีความยั่งยืน โดยมีเทศบาลเมืองแสนสุข เป็นต้นแบบนำร่องในการนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ส่งเสริมศักยภาพพื้นที่

 

                 นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุข กล่าวว่าที่ผ่านมาเทศบาลเมืองแสนสุข ได้นำนวัตกรรมเชิงพื้นที่ในรูปแบบ 5D Simulation มาประยุกต์ใช้ อาทิ โครงการ  Innovation District Bangsaen  เพื่อประเมินศักยภาพพื้นที่ในการวางแผนพัฒนาย่านการค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทำให้เกิดผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจและมูลค่าต่อพื้นที่ในการลงทุน หรือโครงการสำรวจลิงเขาสามมุก เป็นการวัดจำนวนประชากรลิงที่อาศัยบนเขาสามมุกที่เพิ่มขึ้น และควบคุมจำนวนลิงให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมต่อพื้นที่  และในอนาคตยังมุ่งเป้าหมายในการพัฒนานวัตกรรมด้านต่างๆ ทั้งการเป็นเมืองมหาวิทยาลัยอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร และการท่องเที่ยว ที่ต้องใช้ Simulation Platform ในการส่งเสริมนวัตกรรม

 

               ขณะที่ ดร.กฤษนัยน์ เจริญจิตร ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคตะวันออก (ศทอ.) ในฐานะหัวหน้าโครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเชิงพื้นที่ในรูปแบบ 5D simulation เพื่อวิเคราะห์และพัฒนาศักยภาพเชิงพื้นที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า  เขตพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออก ประกอบด้วย   ชลบุรี ,ระยอง และฉะเชิงเทรา เป็นพื้นที่ที่จะมีการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง และระบบราง รวมทั้งการพัฒนาท่าเรือพาณิชย์และแหล่งนิคมอุตสาหกรรม 

 

และยังจะเป็นเมืองนวัตกรรมมหาวิทยาลัย จึงได้มีการศึกษานวัตกรรมและจำลองผลกระทบทางกายภาพ สังคมและเศรษฐกิจของโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ในรูปแบบภาพจำลอง 5 มิติ หรือที่เราเรียกว่า  5D Dimension Visualization อันได้แก่ 3 มิติทางกายภาพ 1 มิติทางเวลา  และ 1 มิติทางมูลค่า ซึ่งนวัตกรรมทางด้านภูมิศาสตร์สารสนเทศจะช่วยวิเคราะห์และพัฒนาศักยภาพท้องถิ่นให้สามารถนำไปต่อยอดในการจัดทำแผนนโยบายและข้อเสนอแนะเพื่อนำมาพัฒนาแต่ละพื้นที่ได้