ที่เขาขวาง บ้านอ่าวอุดม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในในพิธีเปิด "โครงการ จป. จิตอาสาปลูกป่าเพื่อแผ่นดิน" โดยมี นายอนุชา ฉิมเชิด ประธานชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

              นายอนุชา ฉิมเชิด ประธานชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดชลบุรี ในฐานะผู้แทนของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า โดยที่ได้มีบทบัญญัติของกฎหมาย ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2528 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2528 โดยกฎหมายดังกล่าวกำหนดให้ สถานประกอบกิจการจัดให้มี "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน" หรือที่เรียกขานเป็นที่รู้จักกันในเวลาต่อมาคือ เจ้าหน้าที่ "จป." ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงการพัฒนางานความปลอดภัย ประจำอยู่ในสถานประกอบกิจการแต่ละแห่ง

 

           จนต่อมากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเป็นองค์กรภาคีเครือข่าย ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งมีกระบวนการทำงานแบบ "รวมพลังประชารัฐ" ในการเสริมสร้างและเชื่อมโยงการขับเคลื่อนแบบมีส่วนร่วม และพัฒนางานความปลอดภัยในการทำงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การทำงานให้ก้าวทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว  ดังนั้นจึงถือว่า วันที่ 12 พฤศจิกายน 2528  ซึ่งเป็นวันที่กฎหมายกำหนดให้มี "จป." เป็น "วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน" ซึ่งในปีนี้ครบรอบ 33 ปี

 

      โดยกิจกรรมในวันนี้ ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดชลบุรี ซึ่งมีสมาชิกเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจากสถานประกอบกิจการในจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานภาคตะวันออก ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานอำเภอบ้านบึง ได้ร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและสังคม เพื่อเป็นสัญลักษณ์และระลึกถึงการกำเนิดเจ้าหน้าที่ จป. จึงได้ "รวมพลังประชารัฐ" จัดกิจกรรม จป. จิตอาสาปลูกป่าและบำรุงรักษาต้นไม้ ปลูกไม้ทดแทน ตัดสาง กำจัดวัชพืช และเก็บขยะมูลฝอย ณ บริเวณเขาขวาง บ้านอ่าวอุดม เทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

 

         โดยมีต้นไม้และกล้าไม้ จำนวน 1,000 ต้น อาทิเช่น พยุง พะยอม ขี้เหล็กบ้าน กัลปพฤกษ์ ชัยพฤกษ์ มะกล่ํา กระพี้จั่น หางนกยูง เหลืองปรียาธร โดยได้รับการสนับสนุนจากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชลบุรี และประสานการดำเนินการโดย ดร.วรพล สุวรรณสบาย ผู้บริหารบริษัท เคอรี่สยามซีพอร์ต จำกัด สนับสนุนสถานที่โดย บริษัท เจซี มารีน จำกัด สถานประกอบกิจการกว่า 40 บริษัท ส่งพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม และน้องๆ เยาวชนจากโรงเรียนวัดใหม่เนินพยอมเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้