ที่  อาคารสิริดารา โรงเรียนดาราสมุทรศรีราชา บาทหลวงยอด  เสนารักษ์ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตเป็นประธานเปิดงานสิริดาราหรรษาลอยกระทง ซึ่งจัดให้กับนักเรียนระดับเนอสเซอรี่ - ปฐมวัยปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561    เพื่อให้นักเรียนสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษาผู้บริหารครู นักเรียน และผู้ปกครอง ในการจัดกิจกรรมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งยังส่งเสริมให้ผู้ปกครอง สนับสนุนการจัดกิจกรรมของบุตรหลานได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง  โดยภายในงานได้มีกิจกรรมการประกวด และมอบรางวัล การแต่งกายชุดไทยสวยงามของนักเรียน ผู้ปกครองและครู จากนั้นประธานในพิธีพร้อมคณะผู้บริหารและตัวแทนนักเรียนได้นำกระทง ไปลอยที่สระด้านหน้าอาคาร เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีลอยกระทง ให้คงอยู่สืบไป