ที่ห้องประชุมเอนกประสงค์ อาคารสำนักงาน โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา จ.ชลบุรี นายธวัชชัย รอดงาม ปลัดจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา  “กองทุนการศึกษาโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา และพนักงาน” ประจำปีพ.ศ. 2561  ให้แก่นักเรียนในเขตอำเภอศรีราชา  จำนวน 468 ทุน  รวมเป็นเงิน 1,340,000 บาท  โดยมี นายสุชาติ โพธิ์วัฒนะเสถียร กรรมการ และผู้จัดการโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่  ศรีราชา เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนดังกล่าว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ, หน่วยงานทางการศึกษา, และผู้บริหารของโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่  ศรีราชา ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

            สำหรับกองทุนการศึกษา “โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา”  ได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542  ด้วยความมุ่งมั่นในการสนับสนุนการศึกษาให้กับเยาวชนในท้องถิ่น  ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาชุมชนในอนาคต และได้ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง ในปีการศึกษา 2560 พนักงานบริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทเอ็กซอนโมบิลจำกัด ได้ร่วมบริจาคทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอศรีราชาได้ถึง 468 ทุน  ดังนี้ ระดับประถมศึกษา จำนวน  203 ทุน   ทุนละ 2,000 บาทรวมเป็น 406,000 บาท  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน  126 ทุน   ทุนละ 3,000 บาท รวมเป็น 378,000 บาท และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษา จำนวน 139 ทุน   ทุนละ 4,000 บาท   รวมเป็น 556,000 บาท รวมยอดเงินทุนการศึกษาทั้งสิ้น 1,340,000 บาท