อาคารศรีราชาประชาคมอำเภอศรีราชา  นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (อบจ.) เป็นประธานเปิด โครงการการจัดประชาคมท้องถิ่นสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นส่วนท้องที่หัวหน้าส่วนราชการของอำเภอศรีราชาประธานองค์กรต่างๆภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมเกือบ 200 คน

เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้เตรียมดำเนินการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสำหรับเป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของจังหวัดชลบุรีให้เจริญก้าวหน้าสอดคล้องกับการพัฒนาภาครัฐในด้านต่างๆ

 

นายวิทยา กล่าวว่า โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 2.เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 3.เพื่อเป็นเวทีพบปะแลกเปลี่ยนความคิดพร้อมเสนอประเด็นปัญหาความต้องการของท้องถิ่นภายในจังหวัดชลบุรี 4.เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและรับฟังความต้องการของประชาชนทุกภาคส่วน 5.เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบูรณาการโครงการพัฒนาที่จะดำเนินการร่วมกัน ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น