เรือโทยุทธนาโมกขาว  ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังเป็นประธานเปิดโครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชน และพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนพร้อมด้วยคระผู้บริหารและผู้นำชุมชนร่วมงาน

               โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบังเป็นโครงการหนึ่งที่ได้กำหนดไว้ในกรอบการดำเนินโครงการดังกล่าวและได้มอบเงินสนับสนุนโครงการฯมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 แล้ว โดยท่าเรือแหลมฉบังเล็งเห็นว่าการพัฒนาเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบังให้ก้าวสู่สากลจะต้องมีศักยภาพในการคิดอ่านและสร้างสรรค์

โดยใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษในทุกระดับชั้นผ่านการสอบโดยครูต่างชาติ และอบรมพัฒนาครูไทยที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษให้เรียนรู้ต่อยอดนำไปพัฒนาการสอนให้มีคุณภาพโดยมอบเงินสนับสนุนการดำเนินโครงการภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนรอบท่าเรือแหลมฉบังจำนวน 7 โรงเรียน โดยได้ดำเนินการจัดหาครูสอนภาษาอังกฤษ มาสอนภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ( เดือน พ.ค.62 – ก.ย.62) เป็นเงิน 3,150,000.- บาท

                สำหรับทุนการศึกษายั่นยืนนั้น เป็นการเปิดโอกาสให้แก่เยาวชนโดยรอบท่าเรือฯ ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อจนสำเร็จระดับปริญญาตรี ในสถาบันอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ  อาศัยอยู่ในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้เรียนดี มีความสามารถ มีความประพฤติดี โดยในปีนี้มียาวชนที่ได้รับทุนการศึกษาทั้งสิ้น 15  คน เป็นเงินทั้งสิ้น 228,300 บาท