ที่บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด   นายไพรัตน์  ทิวากรพรรณราย กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทยูนิไทย ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีมอบทุนการศึกษาในโครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2562  บริษัท ซียูอีแอล จำกัด ร่วมกับ บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด  จัดพิธีมอบทุนการศึกษาในโครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2562 เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานประกอบการรวมทั้งสิ้น 11 ชุมชน โดยกำหนดทุนการศึกษาให้ชุมชนละ 1 ทุน ทุนละ 20,000 บาท รวม 11 ทุนต่อปี  

 

                    นายไพรัตน์ ทิวากรพรรณราย กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทยูนิไทย กล่าวว่า การศึกษาเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน กลุ่มบริษัทยูนิไทยตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการศึกษามาโดยตลอดจึงได้ริเริ่มโครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนนี้ขึ้น โดยปีนี้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 มุ่งเน้นไปที่เยาวชนทั้ง 11 ชุมชนโดยรอบบริษัทฯ ที่มีความประสงค์จะศึกษาเล่าเรียนแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสได้ศึกษาต่อ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าทุนการศึกษานี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้เยาวชนประสบความสำเร็จในชีวิตและมีอนาคตที่ดีต่อไป

                   บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ผู้สมัครขอรับทุนเบื้องต้น คือ ศึกษาอยู่ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือปริญญาตรี มีผลการเรียนสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และมีผลการศึกษาในเกณฑ์ดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา