วันที่ 5 กันยายน  2562  ที่บริษัท ยูไนเต็ด เวสท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด   อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ดร.จุลพงษ์ ทวีศรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด บริษัท ยูไนเต็ด เวสท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด  ทางกลุ่มบริษัทยูนิไทย เปิดให้บริการธุรกิจใหม่ด้านการรื้อถอน ทำความสะอาดสิ่งติดตั้งและอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียม    

                บริษัท ยูไนเต็ด เวสท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นบริษัทฯ ในกลุ่มบริษัทยูนิไทย ดำเนินการบริการรื้อ ตัด แยกส่วน และล้างทำความสะอาดสิ่งติดตั้งและอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียม  ตั้งอยู่ในพื้นที่โรงงาน 106 ภายในบริเวณพื้นที่ บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์  เอนจิเนียริ่ง จำกัด  ซึ่งพื้นที่ของบริษัท ยูไนเต็ด เวสท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด มีขนาด 10,891 ตารางเมตร ประกอบด้วยโรงคัดแยกจำนวน 2 โรง  มีขีดความสามารถในการรับแท่นหลุมผลิตได้ครั้งละ 2 แท่น  หรือโดยเฉลี่ยจำนวน 8-10 แท่น ต่อปี

                ธุรกิจพลังงานน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ถือเป็นธุรกิจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ การให้บริการที่มีคุณภาพ การใส่ใจชุมชนสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรมไทยเพื่อให้แข่งขันกับต่างประเทศได้ ถือเป็นพันธกิจหลักที่กลุ่มบริษัทยูนิไทยให้ความสำคัญควบคู่ไปกับการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัท ยูไนเต็ด เวสท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด โดยกลุ่มบริษัทยูนิไทย ได้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้บริการ จัดการแท่นหลุมผลิตที่ไม่ใช้งานแล้ว เพื่อรักษาสภาพแวดล้อม ชุมชนโดยรอบ ควบคู่ไปกับการเจริญเติบโตด้านธุรกิจ

ดร. อรรถสิทธิ์  กอชัยพฤกษ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ยูไนเต็ด เวสท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า       การเปิดดำเนินการของ บริษัท ยูไนเต็ด เวสท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ถือได้ว่ามีส่วนช่วยสนับสนุนการจ้างงานจากชุมชนในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรมไทยเพื่อให้แข่งขันกับต่างประเทศได้ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชนโดยรอบ และการคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด     กลุ่มบริษัทยูนิไทย จะยังคงยึดถือแนวทางปฏิบัติตามพันธกิจหลัก  คือ  การพัฒนาธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปไปกับการพัฒนาความเจริญด้านชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า ชุมชน และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทั้งหมด รวมถึงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือทางธุรกิจที่ดีในอนาคต