ที่ศาลารวมใจ ต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนดาราสมุทร อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี บาทหลวงยอด เสนารักษ์ ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาติโรงเรียนดาราสมุทร และอุปสังฆณฑลจันทบุรี เป็นประธานในพิธีวันเยาวชนแห่งชาติ และครูผู้ทรงคุณค่า ประจำปีการศึกษา 2562 โดยจัดให้มีกิจกรรมมอบรางวัลสำหรับครูและนักเรียน ที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนตั่งแต่ปีการศึกษา 2562  โดยมีบาทหลวงอนุสรณ์ พงษ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายสมชาย พันนุช นายกสมาคมครู  ผู้ปกครองโรงเรียนดาราสมุทร พร้อมคณะผู้บริหารและ ดร. เกษดา สุทธิอัมพร นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของทางโรงเรียน ร่วมในพิธีเพื่อเป็นเกียรติและมอบให้เป็นขวัญกำลังใจ กับครู และนักเรียนที่ทำงานและศึกษาในปีนี้

 

ซึ่งทางสมาคมผู้ปกครองและครู  ร่วมกับโรงเรียนดาราสมุทร ได้จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติและครูผู้ทรงคุณค่า มาอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งปีนี้นับเป็นปีที่ 10 แล้ว โดยจัดครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2553   เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติคุณสำหรับนักเรียน และครูที่สร้างผลงาน สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน และส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน เพื่อเป็นคนดีของครอบครัว โรงเรียน และสังคมต่อไป ซึ่งในปีนี้ มีครูและนักเรียนเข้ารับรางวัลจำนวน 707 คน แบ่งเป็นครูผู้ทรงคุณค่า 137 คน นักเรียน 570 คน จากทุกแขนงทั่งด้านวิชาการ และกีฬา