บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี เป็นประธานในพิธี โดยมี ดร.อรรถสิทธิ์ กอชัยพฤกษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง และ บริษัท ซียูอีแอล จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูอาจารย์ ผู้นำชุมชน ร่วมพิธี ทั้งนี้บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง และ บริษัท ซียูอีแอล จำกัด จัดพิธีมอบทุนการศึกษาในโครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2563 เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานประกอบการรวมทั้งสิ้น 11 ชุมชน โดยกำหนดให้ทุนการศึกษาชุมชนละ 1 ทุน ทุนละ 20,000 บาท รวม 11 ทุนต่อปี

 ดร.อรรถสิทธิ์ กอชัยพฤกษ์ กล่าวว่า การศึกษาเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการศึกษามาโดยตลอดจึงได้ริเริ่มโครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนนี้ขึ้น โดยปีนี้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 มุ่งเน้นไปที่เยาวชนทั้ง 11 ชุมชนโดยรอบบริษัทฯ ที่มีความประสงค์จะศึกษาเล่าเรียนแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสได้ศึกษาต่อ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าทุนการศึกษานี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้เยาวชนประสบความสำเร็จในชีวิตและมีอนาคตที่ดีต่อไป

 บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ผู้สมัครขอรับทุนเบื้องต้น คือ ศึกษาอยู่ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือปริญญาตรี มีผลการเรียนสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย  และมีผลการศึกษาในเกณฑ์ดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา