ที่โรงแรมสิกขรา พลาโซ่ รีสอร์ท บางพระ จังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพงานบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี (Smart People in Services) หลักสูตร “การยกระดับมาตรฐานบริการ (Smart Service)” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา และภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี เพื่อเสริมสร้างบุคลากรให้เป็นผู้ให้บริการที่มีคุณภาพ สามารถสร้างการบริการเป็นเลิศ และเสริมประสิทธิภาพให้กับบุคลากรด้านการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว อันเป็นจุดขายนำมาซึ่งการเพิ่มรายได้ และฟื้นฟูการท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรีให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง หลังจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คลี่คลาย

          โดยแบ่งเป็น 3 หลักสูตรดังนี้ หลักสูตรที่ 1 “การยกระดับมาตรฐานบริการ (Smart Service)”หลักสูตรที่ 2 “การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ (Smart Supervisor)” และหลักสูตรที่ 3 “การจัดการโรงแรมสมัยใหม่ในพลวัตการเปลี่ยนแปลง (Smart Management)”  ซึ่งกิจกรรมดังกล่างจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2563 โดยมีผู้ให้บริการด้านโรงแรม ที่พัก และรีสอร์ท เข้าร่วมอบรมจำนวน 50 คน

    

วันที่ 21 ก.ค.63 เวลา 08.30 น. ที่โรงแรมสิกขรา พลาโซ่ รีสอร์ท บางพระ จังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพงานบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี (Smart People in Services) หลักสูตร “การยกระดับมาตรฐานบริการ (Smart Service)” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา และภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี เพื่อเสริมสร้างบุคลากรให้เป็นผู้ให้บริการที่มีคุณภาพ สามารถสร้างการบริการเป็นเลิศ และเสริมประสิทธิภาพให้กับบุคลากรด้านการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว อันเป็นจุดขายนำมาซึ่งการเพิ่มรายได้ และฟื้นฟูการท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรีให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง หลังจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คลี่คลาย

โดยแบ่งเป็น 3 หลักสูตรดังนี้ หลักสูตรที่ 1 “การยกระดับมาตรฐานบริการ (Smart Service)”หลักสูตรที่ 2 “การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ (Smart Supervisor)” และหลักสูตรที่ 3 “การจัดการโรงแรมสมัยใหม่ในพลวัตการเปลี่ยนแปลง (Smart Management)”

ซึ่งกิจกรรมดังกล่างจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2563 โดยมีผู้ให้บริการด้านโรงแรม ที่พัก และรีสอร์ท เข้าร่วมอบรมจำนวน 50 คน