วันที่ 23 มีนาคม 2564 ที่ ห้องประชุมเทพรัตน์การุญ 1 อาคารเทพรัตน์การุญ ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ นภาธร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จ บรมราชเทวี ณ ศรีราชา พร้อมด้วย นางสาวชลิดา ณรงค์ศิริกุล ผู้จัดการโครงการ Chevron Enjoy Science บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการผลิตผู้ดูแลผู้สูงวัย ผู้ช่วยพยาบาล นักปรุงอาหาร เพื่อผลิตผู้ดูแลผู้สูงวัย ผู้ช่วยพยาบาล นักปรุงอาหาร เพื่อยกระดับทักษะการทำงานแก่เยาวชนในตลาดแรงงานให้สูงขึ้น รวมทั้งลดอัตราการออกเรียนกลางคัน โดยศูนย์ SEAMEO STEM-ED  ได้ริเริ่มโครงการสะเต็มศึกษาสู่โลกอาชีพ (STEM Career Academies) เตรียมความพร้อมทั้งด้านวิชาการและทักษะอาชีพ อีกทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจ สร้างประสบการณ์การทำงานให้แก่เยาวชนที่ต้องการความก้าวหน้าในอาชีพ    

โดยจะมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่ขาดโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่เหมาะสมพร้อมก้าวทันโลกอาชีพในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการจ้างงานและเส้นทางอาชีพที่ก้าวหน้า ด้วยการฝึกภาษาอังกฤษหรือภาษาที่สามารถใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ สื่อสังคมออนไลน์ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเน้นสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ ชุมชน องค์กรภาคสังคมและหน่วยงานทางการศึกษา