นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง  นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ได้ทำหนังสือถึงเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อขอความอนุเคราะห์จองซื้อวัคซีน covid 19 เนื่องด้วยเทศบาลเมืองศรีราชา เป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอยู่ในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC  มีความประสงค์ขอจองซื้อวัคซีนโควิคจำนวน 12,000 โด๊ส (ครั้งละ6,000โด๊ส) เพื่อนำมาฉีดให้กับประชาชนที่น้องภายในเทศบาลเมืองศรีราชาจำนวน 6,000 คน สำหรับอุปกรณ์อื่นๆในการใช้สำหรับฉีดวัคซีน ทางเทศบาลเมืองศรีราชามีความพร้อมในการจัดหา   

        โดยในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิค 19 มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง จังหวัดชลบุรีเป็นพื้นที่สีแดง อีกทั้งในเขตเทศบาลเมืองศรีราชา มีโรงเรียน 7 แห่ง โรงพยาบาลสมเด็จฯ หอพัก ตลาดสดขนาดใหญ่ อาคารที่พักจำนวนมาก อีกทั้งยังเป็นเขตที่มีประชาชนร่วมกันอย่างหนาแน่นและหลากหลายเชื้อชาติ และยังเป็นแหล่งที่พักอาศัยของชาวญี่ปุ่นที่ประกอบอาชีพอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษอีกด้วย เพื่อเป็นการป้องกันและยับยั้งการติดเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองศรีราชา จึงจำเป็นขอจองซื้อวัคซีนดังกล่าวโดยไม่เป็นการซ้ำซ้อนกับการช่วยเหลือจากรัฐบาล