วันที่   9 มิ.ย. 2564  เวลา 13.30  น.  ที่  ห้องประชุมสภาเทศบาล   สำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  นางสาวฐิติลักษณ์   คำพา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  ได้เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีราชาครั้งแรก   โดยมีนายฉัตรชัย   ทิมกระจ่าง   นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา   พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล จัดแบบนิวนอร์มอล   อนุญาตเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง และยังไม่อนุญาตให้ตัวแทนชุมชนเข้าร่วมการประชุม แต่ก็ได้มีมีการไลฟ์สดถ่ายทอดตลอดการประชุมสภาเทศบาล      

      โดยทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี   ได้กล่าวแสดงความยินดีกับทางผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในการเลือกตั้งเข้ามา  จึงขอฝากให้สภาเทศบาลและทีมผู้บริหาร ได้ทุ่มเทปฎิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของท้องถิ่นเป็นสำคัญ  ในการดูแลทุกข์สุขหรือคสามเดือดร้อนของประชาชนเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องร่วมมือกับหัวหน้าส่วนราชการเข้ามาแก้ไข    เพื่อร่วมกันพัฒนาพื้นที่ให้มีความเจริญยิ่งขึ้นไป
              ต่อจากนั้นจึงได้เป็นการประชุมสภาเทศบาล  เพื่อคัดเลือกประธานสภาเทศบาลเมืองศรีราชา  โดยมีนายอนันต์  วนไพศาล   ได้รับการคัดเลือกเข้ามาเป็นประธานสภาเทศบาลเมืองศรีราชา และนายเสรี  ขจรไชยกุล  เป็นรองประธานสภาเทศบาลเมืองศรีราชา   ส่วนคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองศรีราชา   ประกอบด้วย   นายฉัตรชัย   ทิมกระจ่าง   นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา, นายวีระชัย   ขจรไชยกุล  รองนายกเทศมนตรีฝ่ายโยธา, นายประภัส   เจริญสันติสุข   รองนายกฝ่ายสาธารณสุข, นางสาวกรวรรณ   เตมียศร รองนายกฝ่ายการศึกษา  และนายศรุต   รัตนะวลีลิขิต  เป็นเลขานุการนายกเทศมนตรี