เมื่อเวลา  10.30 น.   วันที่   1  ก.ค.  64  ที่ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีราชา  อำเภอศรีราชา  นายอนันต์  วนไพศาล  ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีราชา  ได้เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีราชา สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจำปี  พ.ศ. 2564  โดยมีนายฉัตรชัย  ทิมกระจ่าง  นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล   และข้าราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว  โดยสาระที่สำคัญพอสรุปได้ดังนี้คือ  ได้มีการแจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น   (  พ.ศ. 2561 – 2565  )  การขอความเห็นชอบสรรหาผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่นและการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีราชา  เพื่อแต่งตั้งหลายตำแหน่ง   อาทิ    คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา, คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม,    คณะกรรมการศูนย์เด็กเล็กเทศบาลเมืองศรีราชา , กรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราชา และคณะกรรมการประเมินผลการปฎิบัติราชการของเทศบาลเมืองศรีราชา  นอกจากนี้ยังมีการอนุมัติเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ่าย    ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2564   เพื่อนำมาใช้จ่ายปรับปรุงพัฒนาในพื้นที่เทศบาลเมืองศรีราชาด้วย