นางสาวกรวรรณ เตมียศร รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ฝ่ายการศึกษา เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในสังกัดเทศบาล โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา จำนวน 20 ราย โดยมีนายเสรี ขจรไชยกุล รองประธานสภาเทศบาล พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานครูเทศบาลและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ ทั้งนี้ภายใต้ “โครงการกองทุนไฟฟ้าพัฒนาเยาวชน” ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี 1 ซึ่งได้พิจารณาสนับสนุนโครงการฯ มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา ประจำปี 2564 จำนวน 168 ราย รวมเป็นเงิน 626,000 บาท (หกแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่ได้รับทุนการศึกษามีคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตส่งผลถึงการเรียนที่ดีสม่ำเสมอ รวมทั้งเป็นการจัดระบบดูแลช่วยเหลือให้เยาวชนเห็นความสำคัญของการศึกษาในปัจจุบัน