นายเลอเลิศ  อมรสังข์  ผู้จัดการประชาสัมพันธ์โรงกลั่น บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เผยว่า กลุ่มไทยออยล์ได้ดำเนินการมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนและสถาบันการศึกษาในพื้นที่อำเภอศรีราชาและเทศบาลนครแหลมฉบัง เนื่องในโอกาสวันครบรอบก่อตั้งบริษัทฯ ปีที่ 60   โดยเป็นการมอบทุนการศึกษาวิถีใหม่ ซึ่งผู้บริหารและผู้แทนองค์กรที่ร่วมสนับสนุนทุนฯ ได้เดินทางไปมอบทุนการศึกษานี้ที่สถาบันการศึกษาต่างๆ แทนการจัดพิธีมอบทุนการศึกษาเหมือนเช่นในปีที่ผ่านมา เพื่อหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มและเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19


              กลุ่มไทยออยล์ได้จัดสรรงบประมาณเป็นเงิน 1,816,000 บาท พร้อมด้วยเงินสนับสนุนจากองค์กรในกลุ่มไทยออยล์ ได้แก่ สมาคมศิษย์เก่าไทยออยล์ สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยออยล์ จำกัด ชมรมชาวใต้ไทยออยล์ และสหภาพแรงงานโรงกลั่นน้ำมันไทย เป็นจำนวนเงินรวม 50,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,866,000 บาท โดยเงินทั้งหมดนี้ได้จัดสรรเป็นทุนการศึกษาทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา รวมทั้งสิ้น 238 ทุน และกองทุนกลุ่มไทยออยล์เพื่อสถาบันการศึกษา อีกจำนวน 11 กองทุน 


                 นายเลอเลิศ กล่าวอีกว่า ในปี 2564 นี้ แม้จะมีวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อหน่วยงานและประชาชนในทุกภาคส่วน รวมถึงการศึกษาของเยาวชนทุกระดับชั้น ถึงแม้จะไม่เอื้ออำนวยให้จัดพิธีมอบทุนฯ ดังในปีที่ผ่านมา แต่กลุ่มไทยออยล์ยังคงมุ่งมั่นให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่ต่อไป เพื่อให้เยาวชนยังคงได้รับการศึกษาที่ดีและทั่วถึง


                   ทั้งนี้ กลุ่มไทยออยล์ ในฐานะที่เป็นองค์กรที่อยู่เคียงข้างสังคมและชุมชนในทุกมิติมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ถือเป็นพันธกิจที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่อำเภอศรีราชา และเทศบาลนครแหลมฉบังมาโดยตลอด โดยที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้แก่เยาวชนด้วยความตระหนักว่า การศึกษาเป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ซึ่งจะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติในอนาคตต่อไป